Matrikon zabezpečuje Slovnaftu spoľahlivý prístup k údajom z ústrednej kompresorovne

Akciová spoločnosť Slovnaft je jedinou rafinériou na Slovensku. Prvá výrobná jednotka v lokalite bratislavského Vlčieho hrdla bola uvedená do prevádzky v roku 1957. Vďaka neustálej modernizácii patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie rafinérie v Európe. Ročne spracuje 5,5 – 6 miliónov ton ropy. MatrikonOPC zabezpečuje Slovnaftu spoľahlivý prístup k dôležitým údajom z ústrednej kompresorovne.

Neoddeliteľnou súčasťou rokmi prevereného pneumatického či elektropneumatického riadenia je, samozrejme, ovládací vzduch. Ten pre celú rafinériu centrálne zabezpečuje v 24/7 prevádzke ústredná kompresorovňa. Ovládací vzduch je pre rafinériu istou formou energie. Spotreba energie a jej interné toky sa v Slovnafte denne sledujú a vyhodnocujú. Aby boli výrobné údaje z ústrednej kompresorovne dostupné v reálnom čase na ďalšie spracovanie v rámci vnútropodnikovej siete, rozhodla sa rafinéria inovovať prepojenie lokálneho riadiaceho systému s firemnou sieťou.

Hľadá sa rýchle, bezpečné, spoľahlivé a ako vždy a všade „lacné“ riešenie

Ústredná kompresorovňa zásobuje stlačeným vzduchom výrobné jednotky a zohráva tak dôležitú úlohu v celej rafinérii. Funguje v režime 24/7. Hlavnými požiadavkami pri výbere riešenia na komunikáciu procesných dát boli predovšetkým spoľahlivosť a bezpečnosť. Tieto vlastnosti dokonale spĺňa OPC server od MatrikonOPC.

Dokáže sprostredkovať všetky premenné dostupné v riadiacom systéme, záleží iba na spotrebiteľovi dát, ktoré údaje si vyberie, pričom konfigurácia sa robí na strane klienta.

Prípadová štúdia - Matrikon Slovnaft

Rýchla integrácia bez obmedzenia prevádzky

Integráciu riešenia zabezpečili certifikovaní inžinieri zo spoločnosti KFB Control, s. r. o., ktorá je výhradným distribútorom produktov firmy MatrikonOPC pre Slovensko. KFB Control pôsobí už 17 rokov v oblasti automatizácie technologických procesov a nasadzovania prostriedkov informačných technológií. Skúsení inžinieri z KFB Control v spolupráci s IT špecialistami Slovnaftu nasadili Foxboro OPC server od MatrikonOPC bez vplyvu na chod ústrednej kompresorovne. Integrácia zahŕňala úpravy kabeláže, inštaláciu firewallu, PC a servera MatrikonOPC, verifikáciu trasy, dostupnosti a preno su dát s následným uvoľnením riešenia do prevádzky, a to všetko v priebehu necelých piatich hodín vrátane vstupnej procedúry.

Procesné údaje z riadiacich systémov kompresorovej stanice smerujú cez OPC server a Firewall do siete Slovnaftu. Následne sa ukladajú do celopodnikovej aplikácie na zber a spracovanie procesných údajov. Údaje sú dostupné v reálnom čase. V aplikácii sa dáta ďalej archivujú, analyzujú a vizualizujú vo forme tabuliek, schém alebo trendov.