Zber dát pre Priemysel 4.0

Dáta predstavujú v dnešnej dobe veľmi cennú a kľúčovú surovinu, ktorá nám slúži pre kvalitnú optimalizáciu našich rozhodovacích procesov. V správnom kontexte sa údaje stávajú informáciami. Tieto informácie predstavujú dôležitý nástroj, ktorý nám vie pomôcť čeliť hroziaceho problému. Dáta sú tým pádom efektívny nástroj k voľbe najlepšieho riešenia jednoduchých aj komplexných výziev.

Automatizovaný zber dát

Keď sa v rámci Priemyslu 3.0 začali masívne využívať počítače a riadiace systémy (PLC, DCS,…), nastali prvé kroky posunu smerom k automatizácii zberu dát. Tento princíp bol rýchlejší, presnejší a komplexnejší, než aký by sa mohol dosiahnuť pomocou manuálnych metód zberu dát. V Industry 3.0 sa údaje využívali pre riadiace systémy, reporty z výroby alebo záznamy o stave prevádzok. S prechodom na Industry 4.0 sa závislosť priemyslu na dátach exponenciálne zvýšila, kvôli potrebe maximalizácie efektivity existujúcich výrobných systémov a hľadaniu riešenia pre také výzvy vo výrobe, ktoré boli dovtedy považované za nemožné.

Priemysel 4.0 potrebuje údaje rovnako, ako mozog potrebuje svoje zmysly: je to spôsob, akým spájajú inteligenciu s vonkajším svetom. Čo znamená neukojiteľný apetít priemyslu 4.0 po dátach pre vás a vašu výrobnú firmu?

Znamená to, že sa zhromažďuje a uchováva viac údajov ako kedykoľvek predtým. Povedie to aj k integrácii rôznorodejších súborov údajov z nových zdrojov a systémov vrátane riadenia životného cyklu produktu (PLM), plánovania podnikových zdrojov (ERP), riadenia dodávateľského reťazca (SCM), riadenia skladu (WMS) a počítačového riadenia údržby (CMMS).

Pre uspokojenie požiadaviek Priemyslu 4.0 nastala požiadavka pre informačnú integráciu alebo štandardizáciu zberu a prenosu dát, ktorá by zjednodušila interoperabilitu a prepojiteľnosť jednotlivých častí priemyselných podnikov. V tomto momente vznikla organizácia OPC Foundation, ktorá mala za úlohu podobný štandard vymyslieť a prestaviť priemyselnému svetu. V 90.rokoch uviedli na trh komunikačný štandard OPC.

Zber priemyselných dát - FAQ

Mám zariadenia od rôznych výrobcov, potrebujem viacero OPC serverov?

Výber OPC servera /-ov závisí od typu konkrétnych zariadení, ďalej či používajú rovnaké alebo rôzne komunikačné protokoly na úrovni zariadenia resp. či sú zariadenia dostupné z rovnakého počítača.

Prečo OPC?

Jednou z bežných výziev v priemyselných prevádzkach je komunikácia medzi riadiacimi systémami rôznych typov a výrobcov (PLC, DCS, Drives, RTU, Smart Sensors). Zatiaľ čo väčšina riadiacich systémov má k dispozícii rôzne komunikačné rozhrania, nie všetky komunikujú pomocou rovnakých metód alebo protokolov. Rozdiel v komunikačných protokoloch im bráni v odovzdávaní informácií. OPC je unifikovaný komunikačný protokol, ktorý sa používa od roku 1995 a je jedným z najrozšírenejších protokolov vo svete Priemyslu 4.0 pre výmenu informácií medzi rôznymi zariadeniami.

Matrikon používajú aj: